učinné od 1.10.2022


Všeobecné podmínky pro poskytování veřejných telekomunikačních služeb


Poskytovatel:
LuckyNet s.r.o.
Žižkova tř. 1321/1, 370 01, České Budějovice
IČO:280 78 993, DIČ: CZ28078993
zapsaná v OR vedeného KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15992
Jednatel: Lukáš Čásári
www.luckynet.cz

Zákazník:
Zákazníkem se stává každý subjekt (právnická či fyzická osoba), která vyjádří souhlas s těmito smluvními podmínkami a objedná si službu z nabídky Poskytovatele některým z následujících způsobů:
a) vyplněním objednávky na internetových stránkách Poskytovatele
b) vyplněním objednávkového formuláře a odesláním na emailovou adresu Poskytovatele
c) vyplněním objednávkového formuláře a doručením provozovatelem poštovních služeb Poskytovateli
d) vyplněním objednávky prostřednictvím telefonu ve spolupráci s pracovníkem Poskytovatele
e) vyplněním objednávkového formuláře ve spolupráci s pracovníkem Poskytovatele na adrese místa připojení
f) vyplněním objednávkového formuláře ve spolupráci pracovníka Poskytovatele v místě sídla nebo provozovny Poskytovatele

Ve všech případech je nutno uzavřít písemnou Smlouvu o poskytování přístupu do sítě Internet (dále jen "Smlouva") mezi Poskytovatelem a Zákazníkem.

1. Úvodní ustanovení
1.1. Poskytovatel poskytuje své služby zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále "ZoEK") a v rozsahu povolení udělených Českým telekomunikačním úřadem. 1.2. Tyto Všeobecné podmínky pro poskytování veřejných telekomunikačních služeb (dále jen "Podmínky") Poskytovatele k přístupu do sítě Internet a ostatních služeb jsou nedílnou součástí smluv o poskytování telekomunikačních služeb mezi Poskytovatelem a Zákazníkem. 1.3. Poskytovatel je povinen informovat Zákazníka o veškerých změnách nejpozději 1 měsíc před nabytím účinnosti změny a zároveň ho informovat o jeho právu vypovědět závazek ze smlouvy, aniž by mu vznikly jakékoli další náklady, jestliže s novými ujednáními nesouhlasí. Právo vypovědět závazek ze smlouvy je možné uplatnit do 1 měsíce po doručení oznámení. Zákazník má právo bezplatně vypovědět závazek ze smlouvy, aniž by mu vznikly jakékoli další náklady, pouze v případě, nejsou-li pro něj navrhované změny výhradně přínosné, nejsou-li čistě administrativní povahy a s neutrálními dopady, nebo pokud smlouva nebyla změněna na základě změny právní úpravy nebo v případě změny smlouvy podle § 63 odst. 11 ZoEK. 1.4. Dojde-li ke změně smluvních podmínek na základě změny zákona o DPH, Poskytovatel zašle Zákazníkovi aktualizovaný platební kalendář, přičemž Poskytoval je oprávněn snížit i zvýšit základ daně tak, aby nedošlo ke snížení nebo zvýšení konečné ceny včetně DPH.
2. Smlouva a smluvní strany
2.1. Tyto Podmínky se vztahují k smluvnímu vztahu, který je sjednán Smlouvou o poskytování telekomunikačních služeb (dále jen "Smlouva") uzavřenou mezi Zákazníkem a Poskytovatelem. V případě rozporu mezi ujednáními ve Smlouvě a Všeobecných podmínkách platí ujednání obsažená ve Smlouvě.
3. Definice základních pojmů
3.1. Zákazník je fyzická nebo právnická osoba, které je prostřednictvím Poskytovatele poskytována Služba. 3.2. Poskytovatel je obchodní společnost LuckyNet s.r.o. 3.3. Oprávněný zástupce je osoba oprávněná smluvní stranu zavazovat a uzavřít Smlouvu včetně příloh, činit jejím jménem jednotlivé úkony dle Smlouvy. Pokud nejde o osobu oprávněnou zastupovat smluvní stranu podle občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění), musí mít oprávněný zástupce smluvní strany k uvedeným činnostem plnou moc opatřenou úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Oprávněný zástupce, který jedná za Zákazníka, se prokáže touto plnou mocí na žádost Poskytovatele. 3.4. Pověřený pracovník je odpovědným zástupcem určený pracovník Zákazníka, jenž zajišťuje a zprostředkovává při jednáních kontakt Zákazníka s Poskytovatelem, je oprávněn jednat ve věcech zřizování, provozu, kvality a rozsahu poskytování služby, podepisuje smlouvy, předávací a jiné protokoly. 3.5. Změna služby je akt písemně potvrzený číslovaným dodatkem ke Smlouvě oprávněným zástupcem nebo pověřeným pracovníkem Zákazníka na jedné straně a zástupcem Poskytovatele na druhé straně o zprovoznění změny požadované služby v parametrech a v rozsahu uvedených ve smlouvě, dodatku, dohodě nebo objednávce stvrzené Zákazníkem. 3.6. Zapůjčené zařízení je zařízení v majetku Poskytovatele, jež v rámci poskytovaných služeb Poskytovatel umístil v prostorách Zákazníka nebo určených Zákazníkem a s jehož pomocí poskytuje uživateli sjednané služby. 3.7. Vadně poskytnutý výkon, závadná služba - je výkon, který byl poskytnut Poskytovatelem jako finálním dodavatelem podle konkrétních okolností tak, že množství, rozsah nebo kvalita neodpovídá smluvně stanoveným podmínkám. 3.8. Porucha služby je takový stav poskytované služby, kdy sjednané parametry poskytované služby neodpovídají reálným parametrům poskytované služby. 3.9. Doba poruchy služby je celková doba, po kterou trvala konkrétní ohlášená porucha služby. 3.10. Věrnostní bonus je sleva z ceny za pravidelně poskytovanou službu. Tato sleva je je zahrnuta do period fakturací čtvrtletně, půlročně a ročně, které je nutné sjednat ve Smlouvě. 3.11. Změna služby je písemný akt dohodnutý oběma smluvními stranami v číslovaném dodatku Smlouvy ohledně těchto změn: (a) změna tarifu služby, (b) změna zúčtovacího období, (c) přidělení či odebrání veřejné IP adresy, (d) stěhování místa připojení, (e) ostatní případy, které budou v dodatku Smlouvy specifikovány jako změna služby. 3.12. Poskytovaná služba ve sjednané kvalitě je Zákazníkovi poskytována a garantována v místě připojení na kabelové koncovce nebo zásuvce, která se poté propojuje s koncovým zařízením. Kontrola sjednané kvality služby se provádí tak, že se vypojí z koncového zařízení kabel s kabelovou koncovkou, zapojí se do počítače s dostatečným výkonem pro měření kvality služby a proměří se kvalita služby.

4. Práva a povinnosti Poskytovatele
4.1. Poskytovatel poskytuje Zákazníkovi služby v rozsahu a za podmínek uvedených ve Smlouvě a v těchto Podmínkách za smluvně dohodnutou cenu. Poskytovatel je povinen zahájit poskytování služby nejpozději do 30 dnů od data účinnosti Smlouvy, Zákazník je mu k tomu povinen poskytnout součinnost. 4.2. Poskytovatel odpovídá v rámci poskytování služeb za funkčnost a kvalitu své sítě a je povinen udržovat telekomunikační infrastrukturu své sítě ve stavu a kvalitě, aby poskytované služby odpovídaly příslušným technickým a provozním standardům a podmínkám stanoveným ve Smlouvě. Toto se netýká případů způsobených zásahem vyšší moci (tj. okolnosti, kterou Poskytovatel ani při péči, kterou lze na něm spravedlivě požadovat, nemůže odvrátit, např. válka, povstání, nepokoje, stávky, obchodní, měnová, politická, popř. jiná opatření úřadů, přírodní události jako požár, povodeň, zemětřesení, bouřky apod.) nebo omezení služeb na příkaz oprávněných státních orgánů v době mimořádných opatření či jiného důležitého obecného zájmu. 4.3. Poskytovatel je povinen odstranit bezodkladně a na vlastní náklady závadu v poskytování služby, která vznikla na zařízeních v jeho vlastnictví. Poskytovatel odstraní i závadu prokazatelně způsobenou nebo zaviněnou zcela nebo zčásti Zákazníkem na zařízení, a to na náklady Zákazníka za podmínek dohodnutých mezi Poskytovatelem a Zákazníkem zvlášť pro každý případ. Poskytovatel je povinen učinit úkony směřující k odstranění závady v poskytování služby nejpozději do 6 hodin od telefonického nahlášení závady. 4.4. Pro odstraňování jakýchkoli závad je Poskytovatel oprávněn využívat služeb třetích osob. V případě využívání třetích osob nebo jejich technických prostředků zajišťuje Poskytovatel opravy případných poruch v termínech a za podmínek poskytnutých mu těmito třetími osobami. 4.5. Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit či dočasně zastavit Zákazníkovi poskytování služeb a to bez nároku na prodloužení expirace za nefunkčnost po dobu do odstranění, pokud Zákazník zapříčiní poruchu či omezení jakékoliv části služeb. Poskytování služby může být přerušeno až do doby zajištění odstranění závadného stavu Zákazníkem. V případě, že Zákazník poruší podmínky užívání služby zvlášť hrubým způsobem, tzn. svým chováním omezí nebo ohrozí možnost poskytování služeb dle stanovených podmínek Poskytovatele, je tento oprávněn zrušit přístup zákazníka ke službě okamžitě, zejména je-li zřejmé, že tento zneužívá telekomunikační síť nebo službu v rozporu se závaznými právními předpisy, v rozporu s dobrými mravy, to: a) zákazník úmyslně nebo z nedbalosti podporuje či umožňuje jakékoli nelegální činnosti, nebo se do nich zapojuje, včetně přenosu b) komunikace porušující práva na ochranu osobnosti, šíření počítačových virů, porušování vlastnických a autorských práv c) zákazník narušuje bezpečnost systému nebo sítě ve snaze získat neoprávněný přístup d) zákazník neoprávněně využívá data, systémy a sítě, nebo neoprávněně zkouší, zkoumá či testuje zranitelnost systémů nebo sítí e) zákazník porušuje bezpečnostní a ověřovací procedury bez výslovného souhlasu vlastníka systému nebo sítě f) zákazník zasahuje do služeb poskytovaných jiným uživatelům, hostitelským systémům nebo sítím (např. formou přetížení nebo zahlcení daty, pokusů přetížit systém) a jiných zásahů g) zákazník rozesílá nevyžádanou elektronickou poštu a přispívá do diskusních skupin v rozporu s pravidly diskusní skupiny, nebo jinak porušuje zásady občanského soužití h) zákazník umožní využívání objednaných služeb třetím osobám bez příslušného oprávnění dle zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Toto chování má charakter porušení zákona a jako takové je sjednání nápravy vymožitelné soudní cestou. Toto je považováno za podstatné porušení Podmínek a Poskytovatel je oprávněn při opakovaném porušení vyúčtovat uživateli poplatek za obnovení poskytování služeb po odstranění důvodu k omezení či zastavení poskytování služby, a to ve výši dle Ceníku ostatních služeb LuckyNet s.r.o. V případě, že Zákazník přes opakovaná opatření ze strany Poskytovatele nedbá ujednání těchto Podmínek, je Poskytovatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši až 10.000,- Kč (Deset tisíc korun českých), přičemž ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok Poskytovatele na náhradu vzniklé škody. Poskytovatel je povinen oznámit v předstihu Zákazníkovi omezení, přerušení, změny nebo nepravidelnosti v poskytování služby, které jsou Poskytovateli v dostatečném předstihu předem známy a to primárně elektronicky na uživatelovu elektronickou adresu, kterou uvedl při podpisu smlouvy (objednávky), nebo na svých internetových stránkách www.luckynet.cz nebo formou SMS zprávy na číslo uvedené ve smlouvě, toto ustanovení neplatí pro odstávky proudu na energetické síti distributora el. energie. 4.6. Poskytovatel odpovídá za škodu způsobenou nedodržením úrovně kvality služby uvedené v Technických parametrech Smlouvy a přerušení poskytování služby nebo připojení a je povinen ji poškozenému nahradit v souladu s ustanoveními občanského zákoníku. Škodu je nutné uplatnit u Poskytovatele bez zbytečného odkladu od jejího vzniku. 4.7. Poskytovatel umožní Zákazníkovi přijmout opatření k ochraně a utajení přenášených dat, např. šifrování nebo kódování. Zákazník tak však musí učinit způsobem kompatibilním s komunikačním systémem Poskytovatele, tzn. musí zachovat možnost přenosu dat. Poskytovatel neodpovídá za obsah přenášených dat a případně ani za tímto porušená práva třetích osob. 4.8. Poskytovatel neodpovídá za bezpečnost Zákazníkova informačního systému a jeho zařízení a softwaru pro přístup k Internetu nebo jiným datovým službám. Rovněž není zodpovědný za jakékoli datové služby provozované jinými subjekty včetně informací, které jsou prostřednictvím internetu či datových služeb třetími osobami zveřejňovány. 4.9. Poskytovatel je povinen zveřejňovat informace o případných změnách v poskytované službě na svých hlavních stránkách Poskytovatele. 4.10. Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které jsou předmětem Smlouvy a jejího plnění. Jakékoliv důvěrné informace, které Poskytovatel zjistí v průběhu smluvního vztahu o Zákazníkovi, nebudou zpřístupněny třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Zákazníka, případně nebude umožněno jejich zneužití v neprospěch Zákazníka. Toto neplatí o informacích statistické povahy a o informacích, jejichž zadržování by odporovalo platným právním předpisům. 4.11. Poskytovatel je povinen umožnit Zákazníkovi před zřízením služby Smlouvu podepsat v místě pro Poskytovatele obvyklým k podnikání. 4.12. Poskytovatel zasílá Zákazníkovi informace týkající se průběhu plnění Smlouvy prostřednictvím automatického systému Poskytovatele, čímž informuje Zákazníka o službách Poskytovatele, plánovaných odstávkách služby, o blížícím se datu splatnosti, výši dlužné částky po datu splatnosti a jiných důležitých informacích formou sms a/nebo emailem na kontaktní údaje uvedené ve Smlouvě nebo jejím číslovaném dodatku. Údaje uvedené v těchto sděleních jsou orientační, za správnost těchto údajů Poskytovatel nezodpovídá. 4.13. S cílem měřit a řídit provoz v síti elektronických komunikací k zabránění naplnění kapacity připojení či jejího překročení je Poskytovatelem využíván systém, který ovlivňuje rychlost připojení k internetu tak, že rychlost je nastavena každému uživateli takovým způsobem, aby splňovala kvalitu služeb dle Ceníku ostatních služeb LuckyNet s.r.o..

5. Práva a povinnosti Zákazníka
5.1. Zákazník, který se rozhodne uzavřít Smlouvu, je povinen předložit Poskytovateli nezbytné doklady osvědčující zejména totožnost zájemce a právo užívat místo instalace. Zákazník souhlasí, že Poskytovatel je oprávněn pořídit kopii dokladu totožnosti a tuto kopii archivovat spolu s podepsanou Smlouvou ve smyslu ust. §63 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. 5.2. Zákazník je povinen užívat Službu v souladu se Smlouvou. 5.3. Zákazník je povinen hradit ceny za služby poskytované dle Smlouvy v cenách a termínech stanovených ve Smlouvě a těmito Podmínkami. 5.4. Zákazník nesmí využít služeb poskytovaných dle Smlouvy k přenosu informací, jejichž obsah by byl v rozporu s právními předpisy platnými v České republice nebo využít služby v rozporu s Pravidly používání Internetu (PPI) prostřednictvím sítě Poskytovatele. Zákazník nesmí obtěžovat třetí strany zneužíváním služeb, zejména zasíláním nevyžádaných informací nebo provádět činnost mající za cíl narušit práva třetích osob. Přístup ke službám a aplikacím nebo možnosti jejich využívání je omezen v případě použití aplikací sloužících k páchání trestné činnosti. Doporučený počet spojení do Internetu je 100. Poskytovatel má právo v případě zjištění porušení jakékoliv takové skutečnosti Zákazníkem zcela pozastavit služby do doby nápravy. Tímto není dotčen nárok Poskytovatele na úhradu smluvené ceny služby. 5.5. Zákazník odpovídá za to, že koncová zařízení navazující na zařízení Poskytovatele, popř. na zařízení Zákazníka, které Poskytovatel využívá k poskytování služeb, budou odpovídat platným technickým normám. 5.6. Zákazník má právo na vrácení části poplatků zaplacených za dobu poruchy služby. Výše a způsob je specifikován v čl. 6 a čl. 8 těchto Podmínek. 5.7. Zákazník se zavazuje zabezpečit zařízení, které Poskytovatel používá k provozu služby, proti odcizení, zničení a poškození. Zákazník odpovídá za škodu způsobenou na zapůjčených zařízeních Poskytovatele umístěných u Zákazníka ode dne jejich převzetí do doby jejich odstranění pracovníky Poskytovatele při zrušení služby nebo ukončení smlouvy. 5.8. Zákazník je povinen zajistit součinnost s Poskytovatelem při přípravě stavebních a instalačních činností pro instalaci, úpravu nebo deinstalaci technického zařízení Poskytovatele souvisejícího s poskytovanou službou. Součinnost spočívá především v zajištění písemného souhlasu majitele objektu a majitele vnitřních rozvodů v objektu, ve kterém se nachází koncový bod Zákazníka, s provedením případných projektových, stavebních a instalačních prací a poskytnutí všech nezbytných podkladů a dokladů ke zpracování projektové dokumentace a získání příslušných povolení. Je-li nutná odborná spolupráce s dodavatelem koncového zařízení Zákazníka, pak ji Zákazník na požádání Poskytovatele a na své náklady zajistí. Zákazník dává souhlas Poskytovateli s montáží potřebného zařízení a vedení nutných k poskytování služeb dle Smlouvy. Není-li zákazník oprávněn takovýto souhlas poskytnout sám, je povinen zajistit souhlas oprávněné osoby, majitele či správce nemovitosti. Nezajištění uvedeného souhlasu může vyvolat nemožnost poskytování služby ze strany Poskytovatele. Zákazník odpovídá za všechny škody a náklady způsobené nedodržením této povinnosti. 5.9. Zákazník je povinen na své náklady zajistit prostory, v nichž mají být za účelem splnění Smlouvy instalována a provozována telekomunikační zařízení Poskytovatele, a to na dobu trvání Smlouvy včetně všech vedlejších plnění, zejména dostatečného příkonu, osvětlení a klimatizace, případně potřebného vyrovnávače napětí (přepěťová ochrana, hromosvodový oddálený jímač). Zákazník tato zařízení umístí pouze v prostorách vhodných pro uvedené účely. Zákazník je povinen zajistit, aby po celou dobu poskytování služby telekomunikační zařízení Poskytovatele umístěné u Zákazníka bylo napájeno výrobcem předepsaným zdrojem energie. 5.10. Zákazník je povinen předložit k nahlédnutí stávající kompletní projektovou dokumentaci stavby, v níž bude Poskytovatel provádět telekomunikační rozvody. Poskytovatel dle projektové dokumentace a po domluvě se Zákazníkem, příp. majitelem objektu, provede instalaci telekomunikačních vedení a s tím související prostupy pro tato vedení. Pokud Zákazník nepředloží kompletní projektovou dokumentaci stavby, Poskytovatel neodpovídá za škody tímto způsobené, zejména za nejasnosti v umístění stávajícího jakéhokoliv vedení. 5.11. Zákazník je povinen umožnit Poskytovatelem pověřeným osobám na požádání v přiměřeném rozsahu přístup za účelem kontroly, údržby, opravy nebo instalace zařízení do prostor, ve kterých je nebo má být umístěno zařízení Poskytovatele související s poskytovanou službou dle této smlouvy. Doba, po kterou nebyl umožněn pověřeným osobám přístup k zařízením se v případě závady nebo poruchy služby do doby poruchy služby nezapočítává. 5.12. Zákazník nesmí měnit bez osobní účasti nebo písemného souhlasu Poskytovatele nastavení, zapojení, umístění a prostorové uspořádání zařízení Poskytovatele v koncovém bodu Zákazníka proti stavu při zřízení služby. Zákazník je povinen učinit opatření zabraňující nepovolaným osobám v manipulaci se zařízením Poskytovatele v koncovém bodu Zákazníka. Dle Ceníku ostatních služeb LuckyNet s.r.o. Zákazník odpovídá za to, že zařízení budou používána výhradně k smluvenému účelu. Za škodu způsobenou Zákazníkem nebo třetí osobou na uvedených zařízeních odpovídá plně Zákazník.Ustanovení tohoto bodu se vztahuje po dobu trvání smlouvy i na zařízení elektronických komunikací ve vlastnictví Zákazníka. V případě porušení povinnosti Zákazníka dle tohoto bodu je Zákazník povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. 5.13. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které jsou předmětem Smlouvy a jejího plnění. 5.14. Zákazník nesmí umožnit použití zařízení instalovaných nebo nastavovaných Poskytovatelem třetími osobami. 5.15. Služby dle Smlouvy jsou určeny pouze pro Zákazníka. Zákazník nesmí umožnit přístup k službám nebo prostřednictvím služeb třetí osobě. Pro tyto případy bude nepravidelně kontrolován datový tok na zařízení Poskytovatele a detailně sledováno, odkud přicházejí požadavky na toto zařízení. V případě zjištění takovéto skutečnosti je Poskytovatel oprávněn okamžitě zamezit přístup k poskytované službě. 5.16. Zákazník je povinen hlásit Poskytovateli veškeré změny svého právního postavení, změny adres, emailové schránky, telefonního čísla, příp. změny lokalit účastnických přípojek. Dále je Zákazník povinen oznámit Poskytovateli změnu fakturační adresy. Změny je Zákazník povinen oznámit Poskytovateli nejpozději do 7 (sedmi) dnů ode dne, kdy taková změna nastala a to těmito způsoby: (a) písemně dopisem nebo (b) písemně emailem z emailové adresy Zákazníka uvedené ve Smlouvě na adresu zak.podpora@luckynet.cz. V opačném případě se Zákazník vystavuje nebezpečí, že nebude informován o podstatných okolnostech, souvisejících s poskytováním objednaných služeb (např. výzva k platbě, aj.). Neinformovanost zákazníka v důsledku nesplnění této podmínky nezakládá vůči Poskytovateli žádnou odpovědnost za případné problémy Zákazníka s řádným využitím objednaných služeb. Dozví-li se Poskytovatel jiným způsobem o provedené změně, která nebyla ohlášena a o níž se domnívá, že je způsobilá ztížit vymahatelnost jeho pohledávek nebo znemožnit poskytování služby, pak je oprávněn vypovědět smlouvu se zkrácenou, nejméně čtrnáctidenní lhůtou. 5.17. Zákazník nesmí změnit nebo odstranit označení mající charakter specifikace majetku Poskytovatele. 5.18. Zákazník podpisem smlouvy zmocňuje Poskytovatele k zastupování Zákazníka při výkonu oprávnění zákazníka ve smyslu ust. §104 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (které zejm. stanoví povinnost vlastníka domu, bytu nebo nebytového prostoru umožnit uživateli tohoto domu, bytu nebo nebytového prostoru příjem rozhlasového a televizního vysílání provozovatelů vysílání podle zvláštního právního předpisu, a rovněž zřízení vnitřního komunikačního vedení), a to v rozsahu nezbytném pro zajištění poskytování služeb provozovatele Zákazníkovi a veškerým úkonům s tím spojeným s tím, že veškeré náklady s tím spojené ponese Poskytovatel.

6. Cena a platební podmínky
6.1. Za práce a služby Poskytovatele hradí Zákazník Poskytovateli předem dohodnuté ceny. Aktuální informace o všech platných cenách služeb Poskytovatele jsou uvedené na webových stránkách www.luckynet.cz. 6.2. Ceny pravidelně poskytovaných služeb jsou smluvní. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu ceny v případě zániku platné měny ČR. 6.3. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, je zúčtovací období poskytované služby datumově v souladu s kalendářním rokem, a to měsíční, čtvrtletní, půlroční nebo roční. Účtovací období se zavazuje Zákazník využívat minimálně v délce jednoho celého platebního období beze změny, od data kdy jej začal využívat. 6.4. Účtování provádí Poskytovatel vůči Zákazníkovi: a) u nákladů na zřízení připojení po realizaci připojení fakturou k úhradě při realizaci, b) cenu za 1. zúčtovací období po realizaci připojení fakturou / platebním kalendářem k úhradě při realizaci, c) cenu za další zúčtovací období dle platebního plánu k úhradě v daných datech splatnosti bankovním převodem, d) jednorázové služby a zboží k úhradě po jejich poskytnutí či dodání. V případě koupě věci přechází vlastnictví k věci z Poskytovatele na Zákazníka až po úplné úhradě jeho kupní ceny. 6.5. Účtování pravidelně poskytovaných služeb s periodou fakturace měsíční (platba za jeden měsíc), čtvrtletní (platba za tři měsíce), půlroční (platba za šest měsíců) nebo roční (platba za dvanáct měsíců) provádí Poskytovatel fakturou, platebním kalendářem nebo zálohovou fakturou zaslanou elektronicky nebo předanou Zákazníkovi následovně: a) pravidelné poplatky za úplné zúčtovací období jsou účtovány se splatností nejpozději do desáteho (10) dne prvního měsíce v daném zúčtovacím období a prováděny bezhotovostním převodem dle platebních údajů na platebním kalendáři. b) pravidelné poplatky za neúplné zúčtovací období jsou účtovány předem za celé zúčtovací období, ve kterém je služba poskytována poprvé, v prvním vyúčtování a jsou vypočteny jako jedna třicetina (1/30) měsíčního poplatku násobená délkou neúplného období zaokrouhlenou dolů na celé dny c) Ve výjimečných případech Poskytovatel po vzájemné domluvě se Zákazníkem může přijmout poplatky za pravidelně poskytované služby jinak placené bezhotovostním převodem i hotově. Za tuto službu je Poskytovatel oprávněn účtovat Zákazníkovi manipulační poplatek za hotovostní platbu dle Ceníku ostatních služeb LuckyNet s.r.o. 6.6. Platební kalendář je daňový doklad vystavený na základě smlouvy, dle kterého Zákazník hradí za pravidelně poskytovanou službu. Platební kalendář je přílohou smlouvy. Na platebním kalendáři jsou vyznačeny tyto náležitosti: poskytovaná služba, data uskutečnění zdaniteného plnění a data splatnosti za pravidelně poskytovanou službu. Pokud platební kalendář obsahuje předpis plateb pouze do určitého data a dále nepokračuje vlivem malého prostoru na dokladu, automaticky se má za to, že platby za služby dále pokračují a Poskytovatel vystaví nový navazující platební kalendář s vyznačenými dalšími platbami za služby. Platební kalendáře jsou číslovány vzestupně římskými číslicemi. V případě, že dochází k ukončení Smlouvy, se Zákazník zavazuje a souhlasí s tím, že uhradí veškeré předepsané rezervační poplatky, které jsou splatné dle platebního kalendáře do dne ukončení smlouvy. Po datu ukončení Smlouvy datumově následující položky na platebním kalendáři zákazník neuplatňuje pro nárok na DPH v daňovém přiznání. 6.7. Pro případ prodlení s úhradou ceny si smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 13 % p.a. Smluvní strany si pro případ prodlení s úhradou ceny za službu sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou. 6.8. Ceny za poskytované služby se začínají účtovat od následujícího dne po dni, kdy byla zřízena služba. Změna ceny, která souvisí se změnou služby, se účtuje počínaje dnem provedení změny služby. 6.9. V případě, že byla zjištěna nemožnost realizace služby dle smlouvy zaviněním třetích stran a subdodavatelů Poskytovatele a pokud byla provedena šetření třetích stran za úhradu, ztrácí Zákazník právo na vrácení jednorázového zřizovacího poplatku nebo jiného poplatku v souvislosti se zřizovanou službou. Uživateli bude poplatek vrácen, pokud k realizaci služby nedošlo v důsledku technické nezpůsobilosti zařízení ve vlastnictví Poskytovatele. 6.10. Vyúčtování služeb a zboží Poskytovatele bude mít náležitosti daňového dokladu dle Zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. 6.11. Účtované částky musí Zákazník bezhotovostně uhradit na účet Poskytovatele uvedený na daňovém dokladu ve lhůtě stanovené jako splatnost, která bude činit deset (10) dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Případná jiná splatnost musí být uvedena ve Smlouvě. Zákazník vždy za poskytované služby při bezhotovostním převodu zasílá platbu Poskytovateli na číslo bankovního účtu uvedené ve Smlouvě či jejím dodatku. Poskytovatel nenese odpovědnost za chybně nadiktované číslo účtu v telefonním hovoru, ani za překlep v emailu nebo v sms, které jsou Zákazníkovi zaslány, nebo které si Zákazník vyžádá. Směrodatné a správné číslo bankovního účtu je vždy uvedeno ve Smlouvě a v daňovém dokladu. 6.12. Úhrada účtovaných částek Zákazníkem se považuje za provedenou připsáním příslušné částky na účet u peněžního ústavu Poskytovatele, a to oproštěná od bankovních poplatků, manipulačních poplatků a poplatků za příchozí platbu ze zahraničního účtu. Pokud Zákazník uhradí účtované částky po datu splatnosti, je Zákazník v prodlení. 6.13.Nezaplatil-li Zákazník ve lhůtě splatnosti ceny za poskytnuté služby, Poskytovatel jej prokazatelně upozorní a stanoví náhradní lhůtu plnění ne kratší než 1 týden ode dne dodání upozornění. Po marném uplynutí náhradní lhůty může Poskytovatel Zákazníkovi omezit poskytování dotčené samostatně účtované služby zamezením aktivního přístupu ke službě, s výjimkou přístupu k tísňovým službám prostřednictvím tísňové komunikace. Po dobu takového pozastavení budou Zákazníkovi dále účtovány pravidelné měsíční poplatky za služby, pronajatá a umístěná zařízení a technické prostředky Poskytovatele a jeho subdodavatelů a tyto poplatky se Zákazník zavazuje uhradit. Dále je Zákazník povinen zaplatit i další poplatky dle Ceníku ostatních služeb LuckyNet s.r.o. za pozastavení plnění služby. V případě dodávky zařízení má Poskytovatel právo dosud nezaplacené nebo jen částečně zaplacené zařízení odebrat až do doby úplného splacení pohledávky. Zákazník je povinen umožnit přístup k zakoupenému zařízení, u něhož dosud nepřešlo vlastnictví z Poskytovatele na Zákazníka a nebránit jeho odebrání. Za znovu zapojení služby je účtován jednorázový poplatek dle Ceníku ostatních služeb LuckyNet s.r.o.. Až po jeho uhrazení na bankovní účet Poskytovatele bude Zákazníkovi nadále poskytována služba v plném rozsahu. 6.14. Poskytovatel je oprávněn vyúčtovat Zákazníkovi náklady spojené s rozesíláním upomínek a vymáháním pohledávek. Tyto náklady je Zákazník povinen uhradit ve lhůtě stanovené ve vyúčtování těchto nákladů. 6.15. Zákazník má právo na vrácení části poplatků zaplacených za dobu poruchy služby v následující výši: V případě, že doba poruchy služby v jednom kalendářním dni činí více než šest (6) hodin, má Zákazník právo na snížení měsíční ceny závadné služby o jednu třicetinu (1/30). Pokud by doba poruchy služby činila více než deset (10) dní v jednom měsíci, vrací se měsíční cena za závadnou službu Zákazníkovi v plné výši. Právo na snížení ceny Zákazník ztrácí v případě, že k uvedenému důsledku došlo byť i částečně z viny Zákazníka. Garance uvedené v tomto odstavci se také nevztahují na případy uvedené v bodě 4.2. . 6.16. V případě, že z důvodů závad na zařízení ve vlastnictví Poskytovatele provozovaného Poskytovatelem v souvislosti s předmětem Smlouvy dojde alespoň třikrát během jakýchkoliv po sobě jdoucích třiceti (30) kalendářních dnech k úplnému přerušení poskytované služby a trvá-li každé takové přerušení nejméně dvacet čtyři (24) hodin, může Zákazník vypovědět smlouvu se čtrnáctidenní (14) výpovědní lhůtou. Zákazník má toto právo vypovědět takto smlouvu v průběhu šedesáti (60) dní od prvního dne, ve kterém Zákazník řádně nahlásil Poskytovateli přerušení poskytované služby, přičemž přerušení služby musí být Poskytovateli nahlášeno nejpozději do 3 dnů. 6.17. Poskytovatel si vyhrazuje právo na pořádání akčních nabídek. Informace a pravidla akčních nabídek jsou sdělovány oprávněným zástupcem Poskytovatele nebo na www.luckynet.cz. Akční nabídky nelze mezi sebou kombinovat, tedy si Zákazník musí vybrat jednu z prezentovaných akčních nabídek.

7. Servisní služby a služby zákaznické podpory
7.1. Poskytovatel zajišťuje pro Zákazníka služby zákaznické podpory na tel. čísle 774 66 86 75 a e-mailu zak.podpora@luckynet.cz v pracovní dny a servisní služby na tel. čísle 774 66 86 86 a e-mailu tech.podpora@luckynet.cz v případě nefunkčnosti služby ze strany Poskytovatele nonstop a v ostatních případech v pracovní dny v pracovní době. Je-li zjištěna nefunkčnost služby z důvodu nikoli na straně Poskytovatele, je Poskytovatel oprávněn Zákazníkovi vyúčtovat náklady spojené s poskytnutím servisní služby k úhradě ve výši dle Ceníku ostatních služeb LuckyNet s.r.o. V rámci kontroly úhrad splatných vyúčtování Poskytovatel zašle prostřednictvím SMS Zákazníkovi informaci o neuhrazeném vyúčtování po splatnosti. Dále na žádost Zákazníka mu Poskytovatel prostřednictvím SMS zašle např. heslo k wifi routeru, údaje pro platbu. Aktuální úplná nabídka servisních služeb poskytovaných klientům je uvedena na www.luckynet.cz/ks.php. 7.2. O změně poskytované služby se lze dohodnout, ověření možností a podmínek změny lze provést prostřednictvím služby zákaznické podpory. 7.3. Poskytovatel je oprávněn z technických nebo provozních důvodů provést změnu telefonního čísla servisní služby a služby zákaznické podpory i bez souhlasu Zákazníka. O této změně je Poskytovatel povinen Zákazníka informovat nejméně 15 dnů předem, bude-li to možné.

8. Reklamační řád
8.1. Poskytovatel odpovídá vůči Zákazníkovi za množství a rozsah služby, pokud služba dle smlouvy nebyla poskytnuta v dohodnutém množství nebo rozsahu, nebo Poskytovatelem prodané zboží nemá vlastnosti stanovené technickými podmínkami a vykazuje závady. 8.2. Reklamace Zákazníka může být uplatněna v případě vadného poskytnutí telekomunikačních služeb nebo prodeje zboží realizovaných Poskytovatelem nebo na vyúčtování ceny. V případě vadného poskytnutí telekomunikačních služeb je odpovědnost Poskytovatele omezena na povinnost odstranit závadu v termínech dále a v případech uvedených v článku 6 snížit cenu nebo po dohodě se Zákazníkem, který je koncovým uživatelem, na povinnost zajistit poskytnutí služby náhradním způsobem. 8.3. Po splnění povinností a uspokojení práv uživatele dle bodu 8. není Poskytovatel povinen uhrazovat uživatelům služby náhradu škody, která jim vznikne v důsledku přerušení služby nebo vadného poskytnutí služby. Jinak je Poskytovatel povinen poškozenému nahradit škodu v souladu s ustanoveními občanského zákoníku. Škodu je nutné uplatnit u Poskytovatele bez zbytečného odkladu od jejího vzniku. 8.4. Za vady zakoupeného zboží odpovídá Poskytovatel v rozsahu zákonné nebo dohodnuté záruky. 8.5. Právo na uplatnění reklamace má výhradně Zákazník, uživatel, osoba, která uzavřela s Poskytovatelem Smlouvu nebo jí zmocněná osoba. V případě reklamace zboží zakoupeného od Poskytovatele může reklamaci uplatnit každý, kdo se prokáže dokladem o koupi reklamovaného zboží. 8.6. Veškeré reklamace na kvalitu nebo rozsah poskytovaných služeb se uplatňují písemně (dopisem), nebo osobně, vždy na adrese Poskytovatele. 8.7. V případě osobního uplatnění reklamace, která nemůže být kladně vyřízena ihned, sepíše se o uplatnění reklamace reklamační zápis a reklamující obdrží kopii tohoto zápisu. 8.8. Reklamaci na vyúčtování ceny je Zákazník, který je koncovým uživatelem, popřípadě uživatel oprávněn uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců ode dne dodání vyúčtování ceny za poskytnutou službu, jinak právo zanikne. Není-li vzhledem k druhu poskytované služby vyúčtování ceny dodáváno, je oprávněn reklamaci uplatnit do 2 měsíců ode dne poskytnutí služby. Podání reklamace nemá odkladný účinek vůči splnění povinnosti uhradit vyúčtovanou cenu, Úřad je však v odůvodněných případech oprávněn na žádost tohoto účastníka, popřípadě uživatele rozhodnout, že podání reklamace má odkladný účinek. 8.9.Poskytovatel je povinen vyřídit reklamaci na vyúčtování ceny nebo na poskytování služby bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení reklamace. Vyžaduje-li vyřízení reklamace projednání se zahraničním provozovatelem, je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 2 měsíců ode dne jejího doručení. Doručení vyřízení reklamace musí být provedeno prokazatelným způsobem. 8.10. Za okamžik počátku závadně poskytnuté služby (začátek doby poruchy služby) se myslí okamžik, kdy ji Zákazník oznámí telefonicky a Poskytovatel tuto skutečnost potvrdí, zda-li je závada na jeho straně. Zjistí-li Poskytovatel závadu na straně Zákazníka nebo bude-li na přání Zákazníka přivolán neoprávněný servisní zásah, Zákazník se zavazuje v plné výši a neprodleně uhradit náklady na servisní zásah dle Ceníku ostatních služeb LuckyNet s.r.o. Poskytovatele. V případě telefonického oznámení musí být oznámení Zákazníkem následně provedeno ještě písemně, doporučeným dopisem zaslaným nejpozději do dvacetičtyř (24) hodin po telefonickém oznámení. Za okamžik ukončení závady poskytnuté služby (konec poruchy služby) se myslí okamžik, kdy Poskytovatel oznámí tuto skutečnost Zákazníkovi telefonicky nebo formou sms nebo doporučeným dopisem. 8.11. Servisní podmínky Poskytovatele jsou aktuálně uvedeny na www.luckynet.cz. 8.12. Reklamace vyřizuje Poskytovatel ve lhůtách odpovídajících složitosti a technické či administrativní náročnosti uplatněné reklamace: reklamaci poskytnutých služeb nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení reklamace, vyžaduje-li vyřízení reklamace projednání se zahraničním provozovatelem, je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 2 měsíců ode dne jejího doručení. 8.13. V případě, že je reklamace shledána oprávněnou, má Zákazník podle charakteru vadně poskytnutého telekomunikačního výkonu právo na: a) snížení ceny služby nebo b) vrácení přeplatku nebo c) opravu zařízení nebo d) vrácení peněz zaplacených za prodané zařízení. 8.14. Reklamace vad prodaného zboží včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Poskytovatel se Zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. 8.15. Jde-li o právo na vrácení přeplatku nebo na vrácení již zaplacených cen účtovaných za telekomunikační služby z titulu kladně vyřízené reklamace nebo rozhodnutí vydaného ve správním řízení, které nabylo právní moci, je Poskytovatel povinen přeplatek či zaplacené ceny vrátit, pokud byla úhrada platby provedena, formou dobropisu v následujícím měsíčním vyúčtování. V případě částky vyšší než je průměrná měsíční platba za posledních 6 měsíců, není-li se Zákazníkem dohodnuto jinak, převodním příkazem v následujícím měsíčním vyúčtování. Pokud nebyla úhrada platby provedena, stornem původní faktury a vystavením nové faktury. 8.16. Právo na vrácení přeplatku vzniklého z titulu kladně vyřízené reklamace nebo rozhodnutí vydaného ve správním řízení, které nabylo právní moci a který nebylo možno vrátit (např. z důvodu zániku právnické nebo podnikající fyzické osoby apod.), se promlčuje ve lhůtách stanovených obecnými právními předpisy. V případě nedodržení lhůty ze strany Poskytovatele pro vrácení přeplatku vzniklého z titulu kladně vyřízené reklamace nebo rozhodnutí vydaného ve správním řízení, které nabylo právní moci, bude vrácený přeplatek zvýšen o úrok z prodlení z dlužné částky ve smyslu příslušných právních předpisů, počínaje prvním dnem prodlení. 8.17. K řešení sporů týkajících se předmětu této smlouvy je příslušný Český telekomunikační úřad, a to na základě návrhu na řešení sporu zaslaného uvedenému úřadu. Řízení u uvedeného úřadu pak je vedeno v souladu s ustanoveními § 122 a následujících zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

9. Doba trvání smlouvy
9.1. Smlouva může zaniknout: (a) písemnou dohodou smluvních stran; (b) uplynutím výpovědní lhůty v délce 30 dnů, která začíná běžet od prvního dne následujícího po doručení výpovědi; (c) Výpovědí se čtrnáctidenní výpovědní lhůtou, podanou Zákazníkem, porušil-li Poskytovatel četnost poruch tak, jak je uvedeno v odstavci 6.16. Výpovědní lhůta počíná běžet dnem doručení výpovědi Poskytovateli. (d) Jednostranným odstoupením od smlouvy ze strany Poskytovatele, poruší-li Zákazník své závazky podle čl. 6 nebo čl. 5 Podmínek, nebo porušil-li Zákazník opakovaně některou povinnost uvedenou ve Smlouvě, např. placení úhrad za plnění služeb, a v minulosti byl již ze strany Poskytovatele písemně na porušení povinnosti či závazku upozorněn. Poskytovatel je oprávněn požadovat po Zákazníkovi poměrnou úhradu výdajů, v závislosti na zbývající době nerealizovaného kontraktu. Poskytovatel má rovněž nárok na úhradu částky, o kterou byla Zákazníkovi snížena cena v závislosti na době trvání Smlouvy. (e) odstoupením od smlouvy ze strany Poskytovatele, prokáže-li se po provedení předběžných šetření z příčiny třetích stran nemožnost zřízení Zákazníkovi služby dle Smlouvy. 9.2. Smluvní strany se dohodly, že výpověď Smlouvy bude doručena v listinné podobě podobě a bude obsahovat: (a) datum a místo sepsání výpovědi, (b) číslo Smlouvy, (c) jméno a příjmení nebo název obchodní společnosti, (d) rodné číslo nebo IČ, (e) důvod podání výpovědi, (f) korespondenční adresa v případě stěhování a (g) úředně ověřený podpis smluvní strany, která službu vypovídá. Pokud v písemné výpovědi nebudou uvedeny údaje 9.2. (c) a (d), výpověď se má za neplatnou. 9.3. Při zániku smlouvy je Zákazník povinen bezprostředně vrátit Poskytovateli vše, co je vlastnictvím Poskytovatele nebo jeho subdodavatelů. Veškeré pohledávky a závazky z této smlouvy plynoucí vyrovnají smluvní strany nejpozději do 30 dnů po jejím zániku. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena a dle vůle smluvních stran mají trvat i po ukončení smlouvy práva a povinnosti smluvních stran vzniklá do zániku smlouvy. Vrácení poskytnutého zařízení Poskytovateli před uplynutím doby trvání smlouvy nemá vliv na trvání smlouvy a závazek Zákazníka hradit cenu za sjednanou službu. Zákazník zařízení Poskytovatele demontuje a doručí na adresu provozovny Poskytovatele na vlastní náklady. V případě, že si pro demontáž zařízení Zákazník vyžádá servisní zásah Poskytovatele, hradí Zákazník čas technika a dopravu dle Ceníku ostatních služeb LuckyNet s.r.o.. 9.4. Při ukončení smlouvy nebo její části výpovědí podanou Zákazníkem před zřízením služby nebo zřízením změny služby dle Smlouvy, a to nikoli z důvodu podstatného porušení smlouvy Poskytovatelem, je Zákazník povinen Poskytovateli nahradit cenu rezervované služby a vynaložené výdaje připadající na již provedené práce a jejich přípravu. 9.5. V případě zániku závazku ze smlouvy výpovědí, nebo dohodou smluvních stran před uplynutím doby trvání, na kterou je smlouva uzavřena, z jiných důvodů než podle následujícího odstavce, smí být v případě smlouvy uzavřené se spotřebitelem nebo koncovým uživatelem, který je podnikající fyzickou osobou, úhrada požadována pouze, pokud smlouva skončí do 3 měsíců ode dne jejího uzavření, a nesmí být v případě smlouvy uzavřené se spotřebitelem nebo podnikající fyzickou osobou, vyšší než jedna dvacetina součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy nebo jedna dvacetina součtu minimálních sjednaných měsíčních plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, přičemž výše úhrady se počítá z částky placené v průběhu trvání smlouvy, a pokud je poskytována sleva oproti ceníkové ceně, nelze určit výši úhrady z ceníkové ceny. V případě dotovaného koncového zařízení se postupuje podle následujícího odstavce. V případě, kdy má Zákazník dle ust. § 63b odst. 3, 5 nebo 6 ZoEK anebo podle § 63c odst. 2 ZoEK právo vypovědět závazek ze smlouvy před koncem původně sjednaného období, neukládá se mu žádná úhrada, kromě úhrady za dotované koncové zařízení, pokud si ho ponechá. V takovém případě výše úhrady nesmí překročit poměrnou část hodnoty tohoto zařízení dohodnutou v okamžiku uzavření smlouvy, nebo části ceny za služby, kterou zbývá uhradit do zániku závazku ze smlouvy, podle toho, která z těchto 2 částek je nižší. Bylo-li omezeno využívání dotovaného koncového zařízení v jiných sítích, Poskytovatel toto omezení bezplatně odstraní nejpozději v okamžiku zaplacení úhrady. 9.6. Zákazník, který je spotřebitelem a nepožádal o započetí s poskytováním služby před uplynutím lhůty pro odstoupení, je oprávněn od Smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory Poskytovatele odstoupit ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. V případě odstoupení od Smlouvy je Zákazník povinen zaplatit Poskytovateli poměrnou část ceny za službu, pokud poskytování služby dle této Smlouvy již začalo. Formulář pro odstoupení od Smlouvy je na www.luckynet.cz v sekci Zákaznické info. Odstoupení je nutno učinit písemně a doručit Poskytovateli, podpis na něm musí být úředně ověřen.

10. Důvěrnost informací
10.1. Smluvní strany považují za důvěrné všechny informace o druhé straně, které vyplývají z uzavřené smlouvy nebo které se dozvědí v souvislosti s jejím plněním a tyto informace nesdělí třetí osobě bez písemného souhlasu druhé smluvní strany. Závazek mlčenlivosti platí i po zániku Smlouvy. 10.2. Zákazník tímto dává Poskytovateli souhlas s použitím jeho jména, obchodního názvu, jako referenčního Zákazníka Poskytovatele. 10.3. Při zvýšených nárocích na důvěrnost, resp. Ochranu přenášených dat, přesahujících možnosti Poskytovatele, je záležitostí Zákazníka učinit na své straně příslušná opatření k zajištění důvěrnosti (např. instalovat šifrovací/dešifrovací zařízení ke svým koncovým zařízením). 10.4. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost o údajích použitých ve Smlouvě.

11. Závěrečná ustanovení
11.1.Ani Zákazník, ani Poskytovatel nejsou oprávněni vystupovat nebo jinak jednat jménem druhé strany. 11.2. Právní poměry Smlouvy, jakož i vztahu touto Smlouvou založeného, se řídí právem České republiky. 11.3. Smlouva může být změněna pouze číslovanými písemnými dodatky. Každý dodatek musí obsahovat evidenční číslo Smlouvy s vyznačením, že se jedná o změnu Smlouvy. 11.4. Veškerá komunikace, týkající se Smlouvy a plnění předmětu Smlouvy, jež může mít v budoucnu vliv na posuzování způsobu a rozsahu plnění Smlouvy, musí být vedena v písemné formě (dopisem). Jednostranné akty smluvních stran, při kterých nebyla dodržena požadovaná písemná forma, jsou pro druhou stranu nezávazné. 11.5. Listina zaslaná druhé straně je vůči ní účinná od okamžiku, kdy jí je doručena. Zmaří-li vědomě druhá strana doručení (např. odmítne převzetí zásilky), platí, že bylo řádně doručeno dnem zmaření. Má-li Zákazník, který je spotřebitelem právo odstoupit od Smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud Zákazník v jejím průběhu odešle Poskytovateli oznámení, že od Smlouvy odstupuje. 11.6. Jednostranné písemné požadavky jedné smluvní strany bez písemného souhlasu druhé smluvní strany se mají za neodsouhlasené, tudíž neplatné. 11.7. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto Podmínek neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení těchto Podmínek, která zůstávají v platnosti a účinná. Poskytovatel je oprávněn nahradit neplatné/neúčinné ustanovení ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné ode dne 1.10.2022

Archiv všeobecných podmínek: